Tomasz Grzegorz książę de Siemieńczyk herbu Radwan Odmienny.

Urodzony w Bydgoszczy 1990 roku. Syn Mirosława Jana i Ewy Małgorzaty z Siemieńczyków

vel Siemienowicz herbu Radwan Odmienny, potomek drobnych książąt  tatarsko-ruskich

z czasem spolonizowanych, zasłużonych dla korony polskiej.

Zaangażowany w działalności społecznej i charytatywnej. Od 2014 r., członek Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich, 4 maja 2016 roku powołany  do pełnienia funkcji regionalnego przedstawiciela ZSPKW na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Posiada odznaczenia : Złoty Krzyż Szlachecki Świętego Stanisława oraz The Juliusz Sokolnicki

Mamorial Charity Medal In Silver.

Dziadek : pchor. Grzegorz Siemieńczyk vel Siemienowicz h. Radwan Odm. ur. 1937., w byłym ZSSR

zmarł w 2::014 r.,został pochowany w Bydgoszczy. Odznaczony brązowym medalem Za Zasługi dla

Obronności Kraju, syn Arkadiusza i Heleny z Chodniewiczów vel Chodkiewicz ( linia mohylewska ).

Pradziadek : Arkadiusz Siemieńczyk vel Siemionowicz 1907-1997, ppłk Wojska Polskiego, odznaczony  orderami i medalami resortowymi, syn Aleksego i Nadziei z Szymańskich.

Prapradziadek : Aleksy Aleksander kniaź Siemieńczyk (czuk) vel Siemienowicz, ksiądz prawosławny

od roku 1934 prob. parafii Łoknica (ZSSR) ,urodzony w guberni mińskiej 1880-1966, syn Bartłomieja i Marianny Szpak h. Własnego.

Zgromadzenie Deputatów Szlacheckich w Mińsku 31 grudnia 1843 r., potwierdziło Siemienowiczom szlacheckie pochodzenie rodu.

W 1855 r., przynależność do stanu szlacheckiego potwierdziły heroldie wileńska i kowieńska w 2014

roku Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich.

Wybitni przedstawiciele rodu Siemienowicz, Siemieńczyk(czuk),Simonavićius:

Jan Siemienowicz ze Żmudzi i Borys Siemienowicz starosta wilkomierski odnotowani w źródłach

pisanych w 1409 roku.

Książę Iwan Putiata Siemeinowicz  i książęWasilij Siemienowicz występują w spisie elity szlacheckiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1432 roku., w 1441 roku Wilno otrzymało potwierdzenie praw miejskich nadanych przez Wielkiego Księcia Litewskiego Kazimierza Jagiellończyka. Na dokumencie widnieje podpis m.in. kniazia Jerzego Siemienowicza.

Kniaź królewski Iwan Siemienowicz, wspominają o nim zapisy archiwalne 1485 roku.

Grzegorz Siemienowicz, burmistrz mohylewski od 1634 roku, książę Aleksander Siemienowicz z Holszan, będąc na poselstwie dobra swoje dziedziczne Swierany zapisał kościołowi Św. Stanisława.

Kasper Niesiecki ( Herbarz Polski ) wywodzi Siemienowiczów herbu Radwan z powiatu oszmiańskiego, wspomina też o odgałęzionej od nich linii Siemienowiczów herbu Szeliga.

Dokument XIV wieku dowodzi o wspaniałej sytuacji materialnej ówczesnych Siemienowiczów, do ich majątków należały między innymi:

– Dwór Zubrowicze

– Dwór Chimy

– Ziemia Dobrowieńska

– Dwór Bychowo

– Dwór Dabosna, Dabosna danniki w Turcji

Wyżej wymienione dobra, kniaź Dimitr Siemienowicz w 1392 roku zapisał wiecznym prawem darowizny kniahini Zophij, jej dzieciom i wszystkim potomkom.

Do rodu należały też dobra :

– Siemienowszczyzna (majątek ojczysty )

-Majątek Łyntupy

– Hrykowszczyzna

– Majątek Użumidze (pow. widuklewski )

-Folwark Dziehiele ( pow. oszmiański )

– Wieś Szelwowa

Od 1792 roku Siemienowicze byli właścicielami dziedzicznego majątku KACZYN  w powiecie nowogródzkim. Po roku 1793 przenieśli się do powiatów: bracławskiego, wileńskiego i mińskiego, gdzie zamieszkiwali własne zaścianki.