Członkiem Zwyczajnym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec,

bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej lub żeńskiej,

który przedstawi niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procesu związanego z wywodzeniem szlachectwa:

Imiona, tytuł,herb,nazwisko,imiona rodziców,data i miejsce urodzenia.

Genealogię własnej rodziny ( pradziadków,dziadków,rodziców,dzieci,wnuków ).

Wyraźny opis herbu.

Wypełni Deklarację (do pobrania TUTAJ) Przystępującego oraz dokona opłaty administracyjnej na konto ZSPKW.

Przedłożone dokumenty i informacje dotyczące wywodzenia się z przodków stanu szlacheckiego

po rozpatrzeniu, przyjmuje lub odrzuca Komisja Heraldyczno-Genealogiczna Związku, w razie stwierdzonych braków i  niedociągnięć w przedstawionych dokumentach przekazuje je do wnioskodawcy do uzupełnienia.
—————————————————————————————————————————–

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członków zwyczajnych i honorowych ZSPKW.

                                                            ===================

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane, administrowane wyłącznie w celach rekrutacyjnych , statutowych,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich z siedzibą w Poznaniu.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięciu danych osobowych.

Dane osobowe udostępniane przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

===============================================================================

ZSPKW nie współpracuje z żadną organizacją , opcją polityczną. Działamy jako stowarzyszenie , którego nadrzędnym celem jest integracja i odbudowa środowiska szlacheckiego z terenów dawnej Rzeczypospolitej , odrodzenie i zachowanie etosu rycerskiego oraz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

Zarząd ZSPKW